Vooruitblik op 2016


Evenals in 2015 zal in 2016 de beschikbare menskracht hoofdzakelijk ingezet worden voor beheeractiviteiten. Hoewel nog niet alle hulp- en leermiddelen zijn beschreven sommige zijn nog niet eens geïdentificeerd -, gaan we ervan uit dat we dit jaar toekomen aan een beter inzicht in het archiefmateriaal en aan de inventarisatie en het zo mogelijk werkend krijgen van de aanwezige mechanische en elektronische apparaten.
Wanneer de mogelijkheid zich voordoet, zullen we door ons interessant geachte documenten op onze website plaatsen.
Het ligt bovendien in de bedoeling dat dit jaar een aflevering wordt toegevoegd aan de serie interviews met blinden en slechtzienden die op een blindeninstituut onderwijs hebben gevolgd.

Dit jaar zullen we tijd vrij zien te houden voor contacten met andere musea.
Zo hopen we het kennismakingsgesprek met het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht (april 2015) een vervolg te kunnen geven in concrete samenwerking.
Met Museum Meermanno in Den Haag waarmee we in december 2012 voor het eerst ideeën hebben uitgewisseld en waarmee we in december 2014 een vervolggesprek hebben gehad proberen we dit jaar tot concrete samenwerkingsafspraken te komen.
Het Graafs Museum is enige jaren geleden in het bezit gekomen van voorwerpen die verband houden met het onderwijs aan blinden en slechtzienden in de internaten die halverwege de negentiende eeuw in Grave zijn opgericht. Wij hebben ons voorgenomen dit jaar met dat museum contact te leggen om informatie uit te wisselen en om te bezien of er samenwerkingsmogelijkheden zijn.

Behalve bij het Nationaal Onderwijsmuseum en het Graafs Museum zijn er ook andere instellingen waar voorwerpen worden bewaard die relatie hebben met onze doelstelling. We streven ernaar dat ooit een goed overzicht bestaat van de vindplaats van die voorwerpen.

Aan het organiseren van een tijdelijke tentoonstelling komen we nog niet toe. We zullen wel onze medewerking verlenen aan een tentoonstelling van het Airborne Museum te Oosterbeek. Die gaat over iconische ooggetuigen tijdens de Slag om Arnhem. Een onderdeel ervan heeft te maken met Het Schild, een bejaardentehuis voor blinden en slechtzienden in Wolfheze. Onze medewerking zal bestaan uit het in bruikleen geven van hulpmiddelen uit de tijd van de Duitse bezetting.
Mede met het oog op deze activiteit willen we een vouwblad laten produceren waarin zowel het braille als het moonschrift te zien en te voelen zijn en waarin summiere informatie over onze stichting te lezen is. Het vouwblad zal daardoor als voorlichtings- en als publiciteitsmateriaal kunnen worden gebruikt.terug naar het overzicht van de jaarstukken
terug naar de beginpagina van de website