Vooruitblik op 2014


Het jaar 2014 zal voor ons in het teken van verhuizing staan. Van Stichting Novum hebben we namelijk vernomen dat het pand op het terrein van Koninklijke Visio in Huizen waarin thans onze collectie en de materialen van Stichting KUBES zijn opgeslagen, in de zomer van 2014 zal worden gesloopt. Voor het gebruik van deze locatie hebben we in 2005 een contract met Novum gesloten. Gelukkig hebben
Novum en Koninklijke Visio bij ons de indruk gewekt op eigen terrein voor vervangende opslagruimte te willen zorgen. Om een duidelijker beeld te krijgen van de omvang van de benodigde ruimte is afgesproken dat we met spoed een globale ordening van de collectie zullen bewerkstelligen, opdat vastgesteld kan worden welke objecten per se binnen onze collectie dienen te worden behouden. Om dit werk enigszins te veraangenamen worden de objecten begin februari naar een ander pand op het terrein van Koninklijke Visio overgebracht. Ook dit pand zal in de loop van 2014 gesloopt worden, maar qua sanitair en andere werkomstandigheden is het in een betere staat dan het pand dat we thans (eind december 2013) in gebruik hebben.
Later in 2014 zal dan de tweede verhuizing plaatsvinden om de sloop mogelijk te maken van het pand waar we in februari intrekken. Waar we dan heengaan is op dit moment nog niet bekend.
Een en ander betekent dat de uitvoering van het voornemen om onze collectie systematisch en nauwkeurig te beschrijven moet worden opgeschort.

De in 2012 gestarte reeks interviews zal in 2014 worden voortgezet. Aan het begin van 2014 zijn het vijfde en zesde interview in staat van bewerking. We gaan ervan uit dat 2014 een interview zal opleveren met een oud-leerling van Bartiméus uit de jaren veertig van de vorige eeuw.

In 2013 zijn voorbereidingen getroffen voor de plaatsing van afbeeldingen bij de gepubliceerde interviews. Door onvoorziene persoonlijke omstandigheden konden we publicatie op onze website niet meer in 2013 realiseren. We gaan ervan uit dat de ontbrekende foto begin 2014 kan worden gemaakt, zodat publicatie
van de beoogde serie nog in het eerste kwartaal kan plaatsvinden.

In 2014 zullen we ons structureel contact me de Vereniging van Leesgehandicapten, voorheen de NLBB, voortzetten. Het in 2012 met Meermanno, Het Huis van het Boek in Den Haag, gevoerde overleg heeft in 2013, ondanks onze pogingen daartoe, geen inhoudelijk vervolg gehad. We proberen in 2014 hierin verandering te brengen.Nijkerk, december 2013terug naar het overzicht van de jaarstukken
terug naar de beginpagina van de website