Stichting Nationaal Blindenmuseum


Van 2020 naar 2021

Terugblik op 2020


Inleiding


Het jaar is voor ons wat anders verlopen dan we hadden verwacht.
Met deze zin begonnen we de terugblik op 2019. Die mededeling had te maken met de bij de CBB, waar we huisvesting genieten, in gang gezette ingrijpende renovatie. Met betrekking tot 2020 zouden we de eerste zin evengoed kunnen gebruiken en niet eens wegens de uitgebroken covid-19-pandemie. In de volgende paragraaf is daar meer over te lezen. De covid-19-maatregelen hebben onze activiteiten overigens wel beïnvloed. Hierdoor is de terugblik korter dan gewoonlijk en is de vooruitblik nog onzekerder dan gebruikelijk.

Aanbod van grotere ruimte


In april heeft het bestuur van de CBB (Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden) op voorstel van de algemeen directeur besloten dat een in het pand vrij gekomen ruimte ter beschikking kon worden gesteld aan onze stichting. Hierdoor konden we een maand later van een ruimte van 35 vierkante meter naar een ruimte verhuizen die 78 vierkante meter beslaat. Behalve dat er meer ruimte is, is er ook meer inval van daglicht, een keukenblok, een toiletruimte en een eigen voordeur. Doordat de verhuizing van de collectie en de meubels binnen het pand kon plaatsvinden, hebben we deze vrijwel geheel zelf kunnen uitvoeren.
De nieuwe ruimte bood de mogelijkheid dat de nog in dozen opgeslagen collectie eindelijk ten toon gesteld kon worden. Daarvoor moesten echter wel kasten worden aangeschaft. De kosten hiervan hebben we kunnen dekken met een gift van de Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden en met enige particuliere giften.
Voorts hebben we van verschillende kanten gratis of tegen een gering bedrag meubels en andere benodigdheden toegeschoven gekregen. De verhuizing, de inrichting en de ordening van de materialen hebben de hoofdmoot van onze activiteiten gevormd. Daarnaast is de inhoud van de website actueel gehouden.
We hebben het jaar kunnen afsluiten met het gevoel dat onze collectie in een aantrekkelijke museale ruimte was ondergebracht en het werven van bezoekers de logische volgende stap was. We hebben echter nog geen publiciteit gezocht, omdat museumbezoek wegens de aanhoudende covid-19-problemen werd ontmoedigd. Het publiek moest zich voorlopig tevreden stellen met het bekijken van de foto’s die we op onze website hebben geplaatst.

Verzoeken om informatie


Ook in dit verslagjaar hebben we enige particulieren aan door hen gezochte informatie kunnen helpen. In alle gevallen bleek onze website hun de weg te hebben gewezen.

Financiën


De ruimte die het bestuur van de CBB ons heeft aangeboden mogen we gedurende twee jaar gebruiken zonder dat we er huur voor hoeven te betalen. Als onze middelen het toelaten, wordt een gift van onze kant aan de CBB op prijs gesteld. Het bestuur van de CBB heeft ook enig budget vrijgemaakt voor promotieactiviteiten van ons of van de CBB en ons gezamenlijk. Ons voornemen is dat we gezamenlijk voorlichtingsactiviteiten voor groepen verzorgen. De groepen kunnen dan zowel met de voorzieningen van de CBB als met onze collectie kennismaken en aan de hand daarvan informatie krijgen over de mogelijkheden en beperkingen die blinden en slechtzienden ondervinden bij het deelnemen aan de samenleving.
Het financieel verslag van onze stichting over 2020 kunt u op deze website vinden.
De organisaties en particulieren die ons werk financieel hebben ondersteund zijn wij zeer erkentelijk.

Bestuur en vrijwilligers


In het verslagjaar bestond het bestuur uit de volgende personen:
- de heer L.F. (Loek) Meijer, voorzitter;
- mevrouw C.C. (Tineke) Leenders-Meijer, secretaris-penningmeester;
- de heer A.J. (Ad) van der Waals.
Het bestuur heeft vooral per e-mail en per telefoon intern overleg gevoerd. Het is eenmaal voor een vergadering bijeengekomen. Dat was in onze nieuwe locatie. Het bestuur heeft bij die gelegenheid de algemeen directeur van de CBB persoonlijk kunnen bedanken voor de terbeschikkingstelling van de nieuwe ruimte.

De volgende personen hebben als vrijwilliger tijd, energie en vaardigheid ter beschikking gesteld van onze stichting:
- de heer R.J. (Remco) Aaldenberg;
- de heer J. (Hans) Bastiani;
- mevrouw A.M. (Astrid) Brouwer;
- de heer H.J. (Hendrik-Jan) van Duin;
- mevrouw H. (Hennie) Halfwerk-Tip;
- mevrouw H. (Harma) Tip en
- mevrouw L. (Heleen) Wijntje-van Dijk.

Wij danken deze vrijwilligers voor het werk dat zij voor ons museum hebben verricht.

Vooruitblik


Het nieuwe jaar is in onzekerheid begonnen over het moment waarop we bezoekers kunnen gaan ontvangen. We vertrouwen er echter op dat we lopende het jaar onze deur kunnen openzetten. Dan zullen we kunnen vaststellen of we in staat zijn met onze collectie belangstelling te wekken. In 2020 hebben enige bezoekers die niet uit onze kring van bekenden kwamen ons museum bezocht. Hun enthousiasme heeft ons erg gemotiveerd om door te gaan. Moge we dit jaar veel van zulke bezoekers kunnen verwelkomen!
In 2020 zijn we ermee begonnen te registreren waar we onze voorwerpen kunnen vinden (op plankniveau). Hiermee gaan we in 2021 door. Bovendien zullen we in 2021 contact leggen met de twee organisaties die ons eerder hebben laten weten dat zij voorwerpen aan ons in bruikleen wilden verstrekken zodra wij daartoe ruimte beschikbaar hadden. Nu wij onze eigen voorwerpen hebben ondergebracht, weten we dat we nog ruimte over hebben voor bijzondere aanvullingen.

Het bestuur

Februari 2021.terug naar het overzicht van de jaarstukken
terug naar de beginpagina van de website