Stichting Nationaal BlindenmuseumVan 2019 naar 2020

Terugblik op 2019Inleiding


Het jaar is voor ons wat anders verlopen dan we hadden verwacht. De renovatie van het pand waarin ons museum is ondergebracht, heeft namelijk meer effect op onze werkzaamheden gehad dan we hadden voorzien. Feitelijk hebben we de eerste helft van het jaar pas op de plaats moeten maken, terwijl we ons hadden voorgenomen in het tweede kwartaal met de werving van bezoekers te beginnen.
Door familieomstandigheden aan de kant van de vrijwilligers konden we na de renovatie niet op volle kracht aan de gang. In de laatste maanden van het jaar kwam hier gelukkig verandering in.

Verzoeken om informatie


In de loop van het jaar hebben we zowel van particulieren als van een organisatie een verzoek om informatie ontvangen.
Bedoelde organisatie was het Verzetsmuseum dat op zoek was naar nadere informatie over de verzetskrant in braille: Mijn schild ende Betrouwen. Een exemplaar van die krant konden wij niet leveren, maar wel een artikel hierover uit het verenigingsblad van de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden, Anders Bekeken, jaargang 1995. Bovendien hebben we vindplaatsen aangereikt over de situatie van blinden en slechtzienden tijdens de Duitse bezetting van Nederland.
In ons museum zijn de jaargangen van het tijdschrift van de Nederlands(ch)e Blindenbond, De Blindenbode, aanwezig. Deze hebben we zelf geraadpleegd om na te gaan hoe het leven van blinden en hun organisatie in de jaren 1940-1945 was. Dat is ook gebeurd met het elders aanwezige tijdschrift van de Nederlandsche Christelijke Blindenbond (NCB). Een door ons geschreven artikel hierover is verschenen in het huidige tijdschrift van de NCB. Dit is begin 2020 ook opgenomen in de special 75 jaar bevrijding, uitgegeven door Dedicon-de Voorste Kamer en Bibliotheekservice Passend Lezen.
Raadpleging van jaargangen van De Blindenbode resulteerde tevens in een artikel over een museaal initiatief voor blinden in 1950 in Amsterdam. Dat artikel werd opgenomen in het gesproken tijdschrift Moet je horen. Het zoek- en schrijfwerk is hoofdzakelijk door ons bestuurslid Ad van der Waals verricht.

Een drietal particulieren hebben we kunnen helpen aan informatie uit onze collectie van lectuur en voorwerpen.

Collectie


Onze collectie van lectuur in braille is vanuit particuliere bron aangevuld met een paar interessante boeken. Hadden wij ze niet geaccepteerd, dan waren ze weggegooid. We houden ze graag beschikbaar voor een eventuele gegadigde.

We hebben twee mensen een voorwerp uit onze collectie in bruikleen verstrekt (een scrabblespel met brailleaanduiding en een optacon). Een eerder uitgeleend scrabblespel is terugbezorgd, nadat de bruiklener was overleden.

Presentatie van reliëfwerk


Wij huren onze museale ruimte van de CBB, De Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. In relatie tot de renovatie van het gebouw heeft de CBB een nieuw logo laten ontwikkelen. Op het gebied van de productiemiddelen van de CBB was er sprake van innovatie in de vorm van een reliëfprinter met een veel bredere toepassingsmogelijkheid dan het drukken van braille op papier.
Op 7 november vond bij en in het gebouw van de CBB de onthulling van het nieuwe logo en de demonstratie van de mogelijkheden van de nieuwe printer plaats. Het nieuwe reliëfwerk werd in de hal getoond die aan onze museale ruimte grenst. Op verzoek van de CBB hebben wij een kleine presentatie samengesteld van soorten reliëfwerk door de jaren heen, beginnend in 1840. Wij waren aanwezig om hierover te vertellen. Er bleek zowel voor het nieuwe als voor het oudere en stokoude belangstelling te bestaan. Vooralsnog blijft de hal een toonzaal voor reliëfwerk.

De pers


Wij hadden op 7 november het geluk dat de aanwezige verslaggever van De Stentor door onze kleine presentatie belangstelling voor ons werk kreeg. Dit heeft ertoe geleid dat we met hem een afspraak konden maken voor een uitgebreid interview.
Begin december heeft het interview plaatsgevonden. Naast onze voorzitter waren onze medewerkers Hennie Halfwerk en Remco Aaldenberg daarbij betrokken. Op verzoek van de redactie heeft de verslaggever een week later nog een filmpje van dezelfde ambiance gemaakt. Remco kon die dag helaas niet aanwezig zijn. Zowel het interview als het filmpje zijn op 17 december gepubliceerd. We zijn heel tevreden met het verhaal en de korte visuele impressie. Zie voor de tekst:

De tekst zonder foto's. Op de website van De Stentor zijn de tekst met foto's en het filmpje wellicht nog te vinden

Elektronica


In het verslagjaar hebben we iemand op bezoek gekregen die vele jaren in de sector van de computeraanpassingen voor blinden en slechtzienden heeft gewerkt. Hij heeft onze vrijwilliger die zich geregeld met onze elektronica bezighoudt, nuttige informatie gegeven over meerdere in onze collectie aanwezige apparaten. Na zijn bezoek hadden we meer werkende apparaten dan ervoor. Hij heeft ook nog voor collectieuitbreiding gezorgd.

Financiën


Het jaar gingen we met financiële zorgen in. Wij hoopten dat bezoekers deze enigszins zouden verlichten. Toen duidelijk was geworden dat het werven van bezoekers moest worden uitgesteld, hebben we de CBB ons probleem voorgelegd. We zijn de CBB zeer erkentelijk voor de wijze waarop zij ons tegemoet is gekomen.
Gelukkig hebben we bovendien giften uit particuliere bron ontvangen. Ook hiervoor zijn we dankbaar. In het financieel verslag over 2019 kunnen de bijzonderheden worden gelezen.

Bestuur en vrijwilligers


In het verslagjaar bestond het bestuur uit de volgende personen:
- de heer L.F. (Loek) Meijer, voorzitter;
- mevrouw C.C. (Tineke) Leenders-Meijer, secretaris-penningmeester;
- de heer A.J. (Ad) van der Waals.

In het verslagjaar heeft het bestuur vooral per e-mail en per telefoon intern overleg gevoerd. Het is eenmaal voor een vergadering bijeengekomen.

De volgende personen hebben als vrijwilliger tijd, energie en vaardigheid ter beschikking gesteld van onze stichting:
- de heer R.J. (Remco) Aaldenberg;
- mevrouw A.M. (Astrid) Brouwer;
- de heer H.J. (Hendrik-Jan) van Duin;
- mevrouw H. (Hennie) Halfwerk-Tip en
- mevrouw L. (Heleen) Wijntje-van Dijk.
Wij zijn deze vrijwilligers zeer erkentelijk voor het werk dat zij voor ons museum hebben verricht.

Vooruitblik


Het jaar 2020 zal ons leren of het ons zal lukken met onze collectie en de door ons gekozen aanpak bezoekers te werven. Het zal nodig zijn dat we aanvullende activiteiten op het gebied van promotie ondernemen, zowel om aandacht voor onze collectie te trekken als voor het werven van financiële middelen om te kunnen blijven bestaan.

Het bestuur
Januari 2020terug naar het overzicht van de jaarstukken
terug naar de beginpagina van de website