Terugblik op 2014

Verhuizing


Aan het begin van het verslagjaar was onze collectie opgeslagen in een gebouw op het terrein van Koninklijke Visio te Huizen. Omdat dit gebouw in de zomer gesloopt zou gaan worden, moesten wij naar een andere locatie op zoek. Gelukkig hebben we deze tijdig gevonden. Op 15 juni is het grootste deel van onze collectie naar Ermelo verhuisd en wel naar het gebouw van de CBB (Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden) waarin voor ons opslag- en werkruimte is vrijgemaakt. Het andere deel van onze collectie heeft onderdak gevonden op de zolder van het kantoorpand van de Vereniging van Leesgehandicapten in Den Haag. Deze ruimte mogen wij tijdelijk gratis gebruiken.
Wij deelden de opslagruimte in Huizen met de Stichting KUBES, kunst en cultuur voor blinden en slechtzienden. KUBES heeft er om logistieke redenen voor gekozen voor de opslag van haar materialen een eigen locatie te zoeken.
Wij zijn Koninklijke Visio erkentelijk voor de wijze waarop zij de verhuizing heeft gefaciliteerd.

Collectiebeheer


Beide nieuwe locaties zijn voor blinde en slechtziende vrijwilligers gemakkelijker te bereiken dan de locatie die ons voorheen ter beschikking stond. Ook op het vlak van inrichting en faciliteiten zijn wij erop vooruitgegaan. Dit heeft er in het verslagjaar al meteen in geresulteerd dat een goede start is gemaakt met de beschrijving van de collectie. De resultaten hiervan zijn op onze website te zien.
In het verslagjaar is onze collectie door schenking aangevuld met enige brailleboekjes met bladmuziek en met andere lectuur op het gebied van muziek. Voorts zijn ons enkele elektronische apparaten, een klein zetapparaatje, een brailleschrijfmachine en enige reliëfkaarten geschonken.

Website


De vorderingen in de beschrijving van de collectie zijn te volgen op onze website. Behalve tekstuele informatie plaatsen wij ook afbeeldingen van voorwerpen. De website werd nog niet druk bezocht. Niettemin heeft haar inhoud ertoe geleid dat enkele geografische voorwerpen uit onze collectie gefigureerd hebben op de GeoBuzz-beurs in Den Bosch. Die beurs vond op 25 en 26 november plaats.

Afbeelding van de wereldbol en een atlas voor blinden

Voorts heeft een Australische onderzoeker op onze website enige afbeeldingen van de Optacon gevonden die hij graag als illustratie bij een wetenschappelijk artikel wilde gebruiken. Wij hebben hem daar uiteraard toestemming voor gegeven.

InterviewsDe twee interviews waarvan de afronding eind 2013 nog op zich liet wachten, zijn in 2014 op onze website gepubliceerd. Het ene gaat over het verblijf op een blindeninstituut, het andere over de eerste decennia van het gesproken boek. Het aantal gepubliceerde interviews is daarmee op zes gekomen.
In 2014 is het zevende interview afgenomen, het vierde over het verblijf op een blindeninstituut. De plaatsing van het verslag hiervan kon door omstandigheden pas in 2015 worden gerealiseerd.

Contact met andere musea


Tegen het eind van het verslag jaar hebben wij ons tweede overleg met het Museum Meermanno gehad. In dat overleg is ons meegedeeld dat Meermanno nauw ging samenwerken met de Koninklijke Bibliotheek. Wij hebben afgesproken dat halverwege 2015 zou worden bekeken waarin de samenwerking tussen Meermanno (of de Koninklijke Bibliotheek) en onze stichting zou kunnen resulteren.
In het verslagjaar hebben wij nog met drie andere musea contact gehad om te peilen of er samenwerkingsmogelijkheden waren. Dit heeft niet tot nader contact geleid.

Braillesymposium


De vereniging van leesgehandicapten heeft in 2014 een braillesymposium georganiseerd onder de titel "Zelfredzaam met braille". Het symposium vond op 28 november plaats. Behalve dat wij het symposium hebben bijgewoond, hebben wij ook op een kleine informatiemarkt informatie over braillekortschrift gepresenteerd.
Het symposium heeft ons de gelegenheid gegeven contact te hebben met twee bestuursleden van de Stichting Braille Lezen en Schrijven. In vervolg op het contact in 2013 hebben wij laten weten dat wij nog steeds graag een afstemmingsoverleg zouden hebben. Wij bleken het er met elkaar over eens te zijn dat dit nuttig zou zijn. Het bestuur van de Stichting Braille Lezen en Schrijven wilde echter eerst intern discussiëren over de eigen koers.

Bestuur


Aan het eind van het eerste kwartaal van het verslagjaar heeft de heer J.L. van Elsacker er wegens gezondheidsredenen toe moeten besluiten de functie van secretaris-penningmeester neer te leggen en ook als bestuurslid terug te treden. Hiermee kwam een einde aan een periode van bijna 30 jaar waarin de heer Van Elsacker, vrijwel vanaf het eerste uur van de stichting, de penningen heeft beheerd en (enige jaren korter) het secretariaat heeft behartigd. Behalve voor de duur van zijn bestuurlijke inzet, zijn wij de heer Van elsacker zeer erkentelijk voor de nauwgezetheid waarmee hij zijn bestuurlijke taken heeft vervuld.
Gelukkig konden wij op korte termijn in de vacature voorzien. De nieuwe secretaris-penningmeester is mevrouw C.C. Leenders-Meijer te Den Haag.

Tot slot


Wij danken degenen die onze stichting financieel, door een schenking van voorwerpen dan wel door werk in het kader van collectiebeheer hebben ondersteund.(Vastgesteld in de bestuursvergadering van 22 april 2015.)terug naar het overzicht van de jaarstukken
terug naar de beginpagina van de website