Terugblik op 2013

Samenwerking


Onze stichting heeft een samenwerkingsverband met de Stichting KUBES (zie www.kubes.nl). Dit samenwerkingsverband draagt de naam Cumulus.
Op 5 april 2013 was ons bestuur vertegenwoordigd bij de opening van de door KUBES ingerichte tentoonstelling "Zinnebeelden aan Zee – De kunst van het anders zien XXV" in het Scheveningse museum Beelden aan Zee. Bij die gelegenheid ontving Arend Knot een koninklijke onderscheiding (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau) wegens zijn grote verdiensten voor KUBES.
Op 15 april daaropvolgend was ons bestuur vertegenwoordigd op het door KUBES georganiseerde symposium "De kunst van het anders
zien – Meer dan oog voor kunst".

Het in 2012 door ons aangegane overleg met de in Den Haag gevestigde Vereniging van Leesgehandicapten, voorheen NLBB, hebben we in het verslagjaar voortgezet. Dit heeft er onder meer toe geleid dat deze Vereniging zich ertoe bereid heeft verklaard voorwerpen van ons tijdelijk in beheer te nemen, ingeval dit om de een of andere reden wenselijk zou zijn. Het zal om voorwerpen gaan die met lezen en schrijven te maken hebben. Daarvoor zullen dan geen kosten in rekening worden gebracht.
De Vereniging van Leesgehandicapten heeft voorts met ons meegedacht toen we naar een manier zochten om prioriteit te geven aan de ordening en beschrijving van onze collectie. Dit heeft erin geresulteerd dat we in juli bij vijf fondsen een subsidieverzoek hebben ingediend met het oog op de huur van tijdelijke werkruimte. Slechts een minderheid van de aangeschreven fondsen heeft hierop positief gereageerd. Dit is er echter niet de oorzaak van geweest dat het project moest worden uitgesteld. (Zie verderop.)

Het in december 2012 met het in Den Haag gevestigde Museum Meermanno (Huis van het Boek) gevoerde overleg, waarin we hebben gesproken over de mogelijkheid dat Meermanno ook aandacht besteedt aan het aangepaste boek, heeft in 2013 geen vervolg gehad. De afpraak die we hadden gemaakt voor een bezichtiging van onze collectie in Huizen, is door Meermanno wegens dringende andere activiteiten afgelast.

We hebben in oktober contact gelegd met een vertegenwoordiger van het bestuur van de Stichting Braille Lezen en Schrijven. Het is ons bekend dat deze stichting een collectie beheert die met het brailleschrift te maken heeft. We hebben afgesproken dat we overleg zullen hebben over afstemming en zo mogelijk samenwerking. Hiertoe zou vanuit genoemde stichting initiatief worden genomen. Dit is in 2013 niet meer gelukt.

Interviews


Ter uitvoering van de documentaire functie van onze stichting zijn we in 2012 begonnen met een serie interviews met mensen die op een blindeninstituut onderwijs hebben gevolgd. De verslagen van de eerste drie interviews zijn in 2013 op de website van onze stichting gepubliceerd. Als proef hebben we één van de verslagen door een professionele voorlezeres laten inspreken.
In 2013 hebben we een interview gehouden met een vrouw die, ondanks haar blindheid sinds haar geboorte, in de jaren veertig van de vorige eeuw regulier onderwijs heeft gevolgd; zij heeft dus niet op een blindeninstituut gezeten. Het verslag van dit interview is in 2013 gepubliceerd.
Twee andere in 2013 gehouden interviews hebben aan het eind van 2013 nog niet tot publicatie geleid.

Website


In januari 2013 is de website van onze stichting -
www.nationaalblindenmuseum.nl - gepubliceerd. Het is de bedoeling dat de website op den duur een groot deel van onze collectie in afbeeldingen zal tonen. Deze afbeeldingen zullen dan voorzien zijn van een toelichtende tekst. De eerste reeks afbeeldingen zal gerelateerd zijn aan de gepubliceerde interviews. Door persoonlijke omstandigheden van degenen die bij dit project betrokken zijn, is de beoogde reeks afbeeldingen niet voor eind 2013 gereedgekomen.

Verhuizing


In oktober 2013 hebben we van een vertegenwoordigster van Stichting Novum vernomen dat het gebouw waarin onze collectie is opgeslagen, in de loop van 2014 zal worden gesloopt. Stichting Novum is de eigenares van bedoeld gebouw. Het staat op het terrein waarop Koninklijke Visio is gevestigd. Stichting Novum en Koninklijke Visio hebben bij ons de indruk gewekt op eigen terrein voor vervangende opslagruimte te willen zorgen. In eerste instantie zal onze collectie in februari 2014 naar een ander in dat jaar te slopen gebouw worden overgebracht. Qua sanitair en werkruimte is dit gebouw in betere staat dan het gebouw waaruit we vertrekken. Deze omstandigheid biedt, verwachten wij, de gelegenheid dat we in het voorjaar van 2014 een zodanige ordening in onze collectie kunnen aanbrengen, dat bij de tweede verhuizing in 2014 een goed beeld bestaat van wat wij willen behouden.
Stichting KUBES is als lid van het samenwerkingsverband Cumulus de medegebruiker van meerbedoeld gebouw. Van haar zijn in het gebouw voelboxen en sokkels alsmede archief opgeslagen. Zij zal dus ook bij de verhuizingen betrokken worden.

Voorlichting


Onze voorwerpen en documentatie kunnen een functie vervullen in de verspreiding van kennis over de positie van blinden en slechtzienden in de samenleving. Sterker nog: onze stichting streeft ernaar deze functie daadwerkelijk te vervullen. Het inrichten van een tentoonstelling kan hiertoe een middel zijn. Door meerdere omstandigheden hebben we deze weg al enige jaren niet kunnen bewandelen.
In 2013 hebben we wel medewerking verleend aan een andere manier van voorlichting geven. Via onze website zijn we benaderd door twee gymnasiastes die in contact wilden komen met blinden die geïnterviewd wilden worden over hun wensen ten aanzien van de inrichting van de samenleving. Andere contacten had hun onvoldoende respondenten opgeleverd. Door onze bemiddeling kon in de leemte worden voorzien.Nijkerk, februari 2014terug naar het overzicht van de jaarstukken
terug naar de beginpagina van de website