Terugblik op 2012

Samenwerking


Onze collectie is ondergebracht in een gedeelte van een gebouw op het terrein van Koninklijke Visio in Huizen. De bereikbaarheid van deze locatie en de staat van onderhoud van het gebouw laten veel te wensen over. Deze omstandigheid heeft ons vooralsnog doen afzien van een actief verwervingsbeleid. Ondanks dat hebben we in het verslagjaar enige interessante objecten in ontvangst mogen nemen uit de nalatenschap van een oud-leraar van het Koninklijk Instituut tot onderwijs van Blinden in Huizen.

In 2012 hebben we met het oog op betere bereikbaarheid en ontsluiting van onze collectie contact gelegd met het MuZIEum, de NLBB Vereniging van Leesgehandicapten en Museum Meermanno.
In het telefonisch overleg met het MuZIEum (Nijmegen) hebben we vastgesteld dat aan beide kanten mogelijkheden voor samenwerking worden gezien. Een nadere verkenning hiervan en eventuele concretisering kunnen echter eerst aan de orde zijn als het MuZIEum een zekere stabiliteit heeft verworven.
Het contact met de NLBB Vereniging van Leesgehandicapten (Den Haag) heeft tot een overleg geleid dat in 2013 zou resulteren in concrete afspraken.
Met Museum Meermanno (Huis van het Boek, Den Haag) hebben we een gesprek gehad over ons idee dat het mede aandacht zou besteden aan het aangepaste boek. Hierop werd positief gereageerd. Over eventuele concretisering van het idee moet nog nader overleg worden gevoerd.

Interviews


Ter uitvoering van de documentaire functie van onze stichting zijn we in het verslagjaar begonnen met een serie interviews met mensen die op een blindeninstituut onderwijs hebben gevolgd. De eerste drie interviews zijn in het verslagjaar gehouden. De verslagen ervan zijn op de website van onze stichting gepubliceerd. Als proef hebben we één van de verslagen door een professionele voorlezeres laten inspreken.

Website


In januari 2013 is de website van onze stichting - www.nationaalblindenmuseum.nl - gepubliceerd. In het verslagjaar zijn hiertoe de voorbereidingen getroffen. Het is de bedoeling dat de website op den duur een groot deel van onze collectie in afbeeldingen zal tonen. Deze afbeeldingen zullen dan voorzien zijn van een toelichtende tekst. Ook met dit project is in 2012 een begin gemaakt.Nijkerk, 13 augustus 2013terug naar het overzicht van de jaarstukken
terug naar de beginpagina van de website